stOOmgroep turnhout vzw

contact :
clubhuis tel. +32(0)14 429074
adres : Parklaan 54 bus 4, 2300 Turnhout
spoorweg : Parklaan 54, 2300 Turnhout

  id.nr. 5362/82 ▫▪▪▫ BTW BE422.415.402 ▫▪▪▫ IBAN BE44 3200 7670 5145 BIC BBRUBEBB ▫▪▪▫ e-mail info@stoomgroep.be

Start
Omhoog

GECOÖRDINEERDE TEKST VAN DE STATUTEN

TITEL, I. - Naam
Artikel 1.
De vereniging draagt de naam "Stoomgroep Turnhout", in het kort: "S.G.T.". Al de akten, facturen, aankondigingen, uitgaven en andere stukken uitgaande van de vereniging, moeten haar benaming vermelden, met, onmiddellijk daarvoor of daarna, leesbaar en voluit geschreven, de woorden "vereniging zonder winstoog­merk".

Zetel

Art. 2. De zetel van de vereniging is gevestigd te 2300 Turnhout, Parklaan 54 bus 4, Vlaams gewest.

Binnen deze gemeente wordt de plaats van vestiging gewijzigd en bepaald door de raad van bestuur.

Iedere wijziging van de maatschappelijke zetel moet binnen de maand na dagtekening worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank, welke zal overgaan tot publicatie in het Staatsblad binnen de 10 dagen.

De vzw heeft een officiële website : “www.stoomgroep.be” en een officieel e-mailadres : “info@stoomgroep.be”. Elke communicatie op dit e-mailadres door de leden wordt geacht geldig te zijn gebeurd. Het bestuursorgaan kan het adres van de website en het e-mailadres wijzigen, zelfs indien zij voorkomen in de statuten.

Doel en voorwerp

Art. 3. De vereniging heeft tot doel:

het stimuleren van de interesse en de bouw van technische modellen van voertuigen, al dan niet werkend, met gelijk welke manier van aandrijving; het reglementeren van nationale voorschriften ter zake.

Met het oog op de verwezenlijking van haar doel kan de vereniging alle daden stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks bij haar doel aansluiten.

De vereniging heeft als voorwerp : het aanleggen, onderhouden, verzorgen, uitbreiden, verbeteren en exploiteren van een miniatuurspoorweg voor personenvervoer.

Duur

Art. 4. De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur.

TITEL II. - Leden

Categorieën

Art. 5.-De vereniging telt effectieve leden en toegetreden leden. Het getal der effectieve leden mag niet minder zijn dan twee. De vereniging kan bovendien ereleden en andere categorieën van leden tellen.

Effectieve leden

Art. 6. Effectieve leden zijn:

al wie, voorgesteld door ten minste twee effectieve leden, tot die hoedanigheid wordt toegelaten bij beslissing van de raad van bestuur, genomen bij eenvoudige meerderheid der aanwezige en vertegenwoordigde stemmen. Mits zij rechts- en handelingsbekwaam zijn en instemmen met deze statuten en het intern reglement genieten zij van de volheid van het lidmaatschap.

Toegetreden leden

Art. 7. Ieder persoon, zowel minderjarigen als meerderjarigen, kan zijn lidmaatschap verwerven op eenvoudig verzoek gedaan aan een bestuurder indien hij instemt met deze statuten en het intern reglement. Mits aan­vaar­ding door het bestuursorgaan, welke soeverein beslist genieten zij van de activiteiten van de vereniging maar beschikken niet over de volheid van  het lidmaatschap.

Ereleden

Art. 8. het bestuursorgaan kan ereleden of andere categorieën van leden tot de vereniging toelaten volgens interne werkingsregels zoals bepaald in het intern reglement.

Toetreding, ontslag, uitsluiting

Art. 9. Elk lid kan te allen tijde uit de vereniging treden. Effectieve leden dienen evenwel hun ontslag een maand vooraf schriftelijk aan het bestuursorgaan ter kennis te brengen. Weigering om de opgelegde bijdragen te betalen wordt als ontslagneming aanzien te rekenen vanaf één maart van het jaar waarin die bijdrage verschuldigd is.

Tot uitsluiting van een effectief lid kan alleen door de algemene vergadering worden beslist met tweederde meerderheid der aanwezige en vertegenwoordigde stemmen en nadat het lid gehoord is, of althans hiertoe uitgenodigd werd. Opgave van redenen is niet vereist. Uitsluiting van een toegetreden lid kan gebeuren door het bestuurs­orgaan.

Het bestuursorgaan kan ook tot de eerstvolgende bijeenkomst van de algemene vergadering de leden schorsen die zich zouden schuldig gemaakt hebben aan zware inbreuken tegen deze statuten, het intern reglement of de wet­ten der eerbaarheid en welvoeglijkheid.

Art. 10. Een uittredend of uitgesloten lid en de rechthebbenden van een uittredend, uitgesloten of overleden lid hebben geen enkele aanspraak op het vermogen van de vereniging en kunnen nooit teruggave van gestorte bijdragen, van aanbrengsten of andere prestaties vorderen, behoudens wat in deze statuten uitdrukkelijk anders is bepaald.

Het is toegelaten; bij het aanbrengen van goederen of waarden, te bedingen dat het aangebrachte, ingeval de vereniging ophoudt te bestaan, of ingeval een lid van rechtswege of door uitsluiting ophoudt van de vereniging deel uit te maken, geheel of gedeeltelijk kan teruggevorderd worden.

In geen geval kan het uittredende, of uitgesloten lid mededeling of afschrift van rekeningen, verzegeling van de goederen der vereniging of het opmaken van een inventaris vorderen.

Jaarlijkse bijdrage

Art. 11. De jaarlijkse bijdrage verschuldigd door de effectieve en toegetreden leden mag niet hoger zijn dan 125 euro.

De jaarlijkse bijdrage der andere categorieën van leden wordt vastgesteld door het bestuursorgaan

De bijdragen zijn opeisbaar vanaf één januari van het jaar waarop zij van toepassing zijn.

TITEL III. - Beheer

Bestuursorgaan

Art. 12. De vereniging wordt beheerd door een bestuursorgaan bestaande uit ten minste drie effectieve leden die natuurlijke of rechtspersonen zijn. Zij worden benoemd onder de effectieve leden door de algemene vergadering, welke hun mandaat kan herroepen. Hun mandaat duurt minstens vier jaar.

Het eindigt bovendien door overlijden, ontslag, afzetting, of het verlies van lidmaatschap. De bestuurders dragen aansprakelijkheid voor eventuele problemen maar kunnen geen geldige beslissingen meer nemen tot zolang in hun vervanging is voorzien.

Bij voortijdig ontslag kan een nieuw bestuurslid gecoöpteerd worden door de rest van het bestuur voor de resterende termijn tot aan de eerstvolgende algemene vergadering.

Elke bestuurder aangeduid om een tussentijds opengevallen mandaat uit te oefenen is slechts voor de overblijvende duur van dit mandaat benoemd.

Benoeming, ontslag en afzetting, alsook elk hernieuwen en ophouden van mandaat van bestuurder worden binnen de maand in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt. De bestuurders kunnen niet worden bezoldigd, zij zijn herkiesbaar.

Het bestuursorgaan kiest onder zijn leden: een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Indien meer dan drie bestuurders benoemd werden, kiezen dezen onder elkaar tevens een ondervoorzitter. Indien de voorzitter belet is of in de onmogelijkheid zijn functie of bevoegdheden hem door deze statuten of het intern reglement toegekend uit te oefenen, worden deze uitgeoefend desgevallend door de ondervoorzitter en bij diens ontstentenis of zo deze belet is, door de oudste der benoemde bestuurders

Macht van de raad van bestuur

Art. 13. Het bestuursorgaan leidt de zaken van de vereniging en vertegenwoordigt deze bij elke gerechtelijke en buitengerechtelijke handeling.

Het bestuursorgaan heeft macht om alle daden van bestuur en beschikking te stellen in de ruimste zin.

Hij kan onder meer: alle aankopen, verkopen, ruilingen van roerende en onroerende goederen, huur- en verhuurovereenkomsten van welke duur ook, en alle andere overeenkomsten, zelfs minnelijke schikkingen, dadingen en compromissen sluiten, schenkingen en legaten aanvaarden en verwerpen, alle deposito's doen en aanvaarden, gelden beleggen, leningen aangaan en toestaan, hypotheken verlenen en aanvaarden met of zonder beding van uitvoerend beslag, alle indeplaatsstellingen toestaan en aanvaarden, aanvaarden en verzaken aan alle persoonlijke en zakelijke waarborgen en alle zakelijke vorderingsrechten, opheffing of ontslag verlenen, met of zonder betaling, van alle bevoorrechte en hypothecaire inschrijvingen, zelfs ambtshalve genomen, van alle overschrijvingen, bevelen, beslagen, rand meldingen of andere belemmeringen; optreden als eiser of als verweerder, alle vonnissen en arresten uitvoeren of doen uitvoeren, in beroep gaan en zich in verbreking voorzien. Deze opsomming is niet beperkend.

Afgevaardigde-bestuurder

Art. 14. Het bestuursorgaan kan onder zijn leden één of meer afgevaardigde  bestuurders of directeurs aanduiden die met het dagelijkse bestuur worden belast met gebruik van de maatschappelijke handtekening aan deze opdracht verbonden, en van wie hij de bevoegdheid, de wijze van bestuur en ambtsbeëindiging en de eventuele bezoldiging vaststelt. Deze opdracht zou geheel of een welbepaald deel van het dagelijkse bestuur kunnen omvatten.

Vertegenwoordiging

Art. 15. Voor al de andere akten dan deze waarvoor het bestuursorgaan een lasthebber heeft aangesteld of die vallen onder het dagelijkse bestuur, volstaan, opdat de vereniging geldig vertegenwoordigd zou zijn tegenover derden, de gezamenlijke handtekeningen van twee bestuurders zonder dat dezen zich op enige beraadslaging of machtiging tegenover derden moeten beroepen.

De rechtsvorderingen als eiser en als verweerder worden ingesteld of verdedigd in naam van de vereniging door het bestuursorgaan op vervolging en benaarstiging van de voorzitter. De wijze van ambtsbeëindiging (vrijwillig of via afzetting) wordt beslist bij stemming op een algemene vergadering.

Vergaderingen van het bestuursorgaan

Art. 16. Het bestuursorgaan vergadert, naast de vergaderingen voorzien door het intern  reglement, op bijeen­roeping van de voorzitter of van twee bestuurders.

De vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter, en bij diens ontstentenis door de oudste der aanwezi­ge bestuurders.

De besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen, echter moeten ten minste de helft van de leden van het bestuursorgaan aanwezig zijn. Bij staking van stemmen beslist de voorzitter.

De notulen van het bestuursorgaan  worden opgenomen in een register dat wordt bewaard op de zetel van de vereniging. Zij worden ondertekend door de voorzitter en de bestuurders die dat wensen. 

TITEL IV. - Algemene vergadering

Samenstelling

Art. 17. De algemene vergadering is samengesteld uit alle effectieve leden. De toegetreden leden, ereleden en andere categorieën van leden mogen de algemene vergadering bijwonen, behoudens tegenovergestelde beslissing van het bestuursorgaan, doch zonder stemrecht of recht op tussenkomst.

Macht

Art. 18. Het bestuursorgaan bezit alle machten die haar uitdrukkelijk zijn toegekend krachtens de wet of deze statuten, en welke niet uitdrukkelijk zijn voorbehouden aan de algemene vergadering.

Art. 19. De effectieve leden en de bestuurders worden voor de algemene vergadering bijeengeroepen door de voorzitter of 2 bestuurders in functie. Zij moet minstens eenmaal per jaar worden bijeengeroepen in de loop van de maand maart voor het goedkeuren van de rekeningen en begrotingen, van het beleid van de bestuurders en zo nodig voor de benoemingen van de bestuurders.

De bestuurders zijn bovendien verplicht de algemene vergadering bijeen te roepen telkens wanneer ten minste één vijfde van de effectieve leden daarom verzoeken en dit binnen de maand na het indienen van zulk verzoek bij de raad.

Al de effectieve leden moeten worden opgeroepen ten minste éénentwintig dagen vóór de vergadering en de vergadering wordt uiterlijk gehouden op de 40ste dag na dit verzoek. Dit geschiedt bij gewone brief of per e-mail met vermelding van de agenda.

In geval van statutenwijziging geschiedt de oproeping bij gewone brief of per e-mail, ten minste vijftien dagen vooraf verzonden, met vermelding van de wijzigingen voorkomende op de agenda.

Er is een aanwezigheid en/of vertegenwoordiging van 2/3 van de effectieve leden vereist om geldig te kunnen stemmen Een wijziging kan alleen worden aangenomen met een meerderheid van 2/3 van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden. Wanneer de wijziging echter betrekking heeft op het doel of de doeleinden waarvoor de vereniging is opgericht, kan zij alleen worden aangenomen met een meerderheid van vier vijfde van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden.

Ingeval op de eerste vergadering minder dan 2/3 van de effectieve leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kan een tweede vergadering worden bijeengeroepen, die geldig kan beraadslagen en besluiten alsook de wijzigingen aannemen met de meerderheden bedoeld zoals hierboven ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden. De tweede vergadering mag niet binnen 15 dagen volgend op de eerste vergadering gehouden worden.

De vergaderingen gaan door op de plaats die in de oproeping is vermeld. Alleen de effectieve leden moeten worden uitgenodigd.

Art. 20. De vergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter van het bestuursorgaan en bij, diens ontstentenis, door de ondervoorzitter of, bij ontstentenis van deze laatste, door de oudste der aanwezige bestuurders. De secretaris is deze van het bestuursorgaan en, bij ontstentenis, de bestuurder of effectief lid aangeduid door de voorzitter.

Al de effectieve leden beschikken over één stem. Elk effectief lid kan zich laten vertegenwoordigen door een ander effectief lid mits voorzien van een schriftelijke volmacht. Niemand mag meer dan één lastgever vertegenwoordigen.

De agenda wordt vastgesteld door het bestuursorgaan. Elk onderwerp dat schriftelijk wordt voorgedragen door ten minste 1/20ste van het totaal der effectieve en/of toegetreden leden moet op de agenda worden geplaatst.

Art. 21. Behoudens wanneer de wet of deze statuten anders voorzien, worden de beslissingen genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen, hoe groot het getal der aanwezige of vertegenwoordigde stemmen ook is. Ongeldige of blanco stemmen worden voor niet uitgebracht beschouwd.

Bij staking van stemmen beslist de voorzitter der vergadering. De beslissingen zijn bindend voor alle leden.

De voorzitter bepaalt de wijze waarop de stemmen moeten worden uitgebracht.

Notulen

Art. 22. De notulen der algemene vergaderingen worden opgenomen in een register dat wordt bewaard op de zetel van de vereniging. Zij worden ondertekend door de voorzitter en de secretaris van de vergadering en door de leden die dat wensen.

TITEL V. - Rekeningen en begrotingen

Boekjaar

Art. 23. Het boekjaar van de vereniging begint op één januari en eindigt op eenendertig december.

Met het einde van elk boekjaar worden door het bestuursorgaan de rekeningen van het verlopen jaar afgesloten en de begroting voor het volgende jaar opgemaakt. Zij worden aan de goedkeuring van de jaarvergadering onderworpen.

Het batig saldo vergroot het vermogen van de vereniging en kan onder geen beding bij wijze van dividenden aan de leden worden uitgekeerd.

De jaarrekeningen worden neergelegd in het verenigingsdossier, tenzij wettelijk voorzien is dat de jaarrekening moet worden neergelegd bij de Nationale Bank van België.

TITEL VI. - Ontbinding, vereffening Ontbinding

Art. 24. De vereniging wordt in principe niet ontbonden door overlijden of uittreden van een effectief lid.

De vereniging kan worden ontbonden in overeenstemming met de huidige wetgeving.

In geval van vrijwillige ontbinding worden door de algemene vergadering, en bij gebreke daarvan door de rechtbank, één of meer vereffenaars benoemd, hun bevoegdheid bepaald en de wijze van vereffening der schulden en van de tegeldemaking der goederen vastgesteld.

Bestemming activa na ontbinding

Art. 25. In geval van ontbinding' zal het actief, na aanzuivering der schulden, overgedragen worden aan een vereniging met gelijkaardig doel.

TITEL VII. - Verscheidene

Art. 26. Voor de overige werking van de vereniging, wordt verwezen naar het intern reglement welke bindend is voor de leden.

Dit intern reglement zal opgesteld en eventueel aangepast worden door de zorgen van het bestuursorgaan. De laatste versie bevindt zich op de zetel van de vereniging.

Art. 27. De vzw valt onder de bepalingen van het Wetboek vennootschappen en verenigingen voor alle zaken die niet expliciet in deze statuten zijn geregeld.
 

© 1985-2024  Dani Bellemans
last update 08/07/2024