stOOmgroep turnhout vzw

contact :
tel. +32(0)475 473089
secretariaat tel. +32(0)14 419074
clubhuis tel. +32(0)14 429074
adres : Parklaan 54 bus 4, 2300 Turnhout
spoorweg : Parklaan 54, 2300 Turnhout

id.nr. 5362/82 ▫▪▪▫ BTW BE422.415.402 ▫▪▪▫ IBAN BE44 3200 7670 5145 BIC BBRUBEBB ▫▪▪▫ e-mail info@stoomgroep.be

Start
Omhoog

TITEL, I. - Naam

Artikel 1. De vereniging draagt de naam "Stoomgroep Turnhout", in het kort: "S.G.T.".

Al de akten, facturen, aankondigingen, uitgaven en andere stukken uitgaande van de vereniging, moeten haar benaming vermelden, met, onmiddellijk daarvoor of daarna, leesbaar en voluit geschreven, de woorden "vereniging zonder winstoogmerk".

Zetel

Art. 2. De zetel van de vereniging is gevestigd te 2300 Turnhout, Parklaan 54 bus 4, Gerechtelijk arrondissement Turnhout.

Binnen deze gemeente wordt de plaats van vestiging gewijzigd en bepaald door de raad van bestuur

Iedere wijziging van de maatschappelijke zetel moet binnen de maand worden bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

Doel

Art. 3. De vereniging heeft tot doel:

het aanleggen, onderhouden, verzorgen, uitbreiden, verbeteren en exploiteren van een miniatuurspoorweg voor personenvervoer;

het stimuleren van de interesse en de bouw van technische modellen van voertuigen, al dan niet werkend, met gelijk welke manier van aandrijving;

het reglementeren van nationale voorschriften ter zake.

Met het oog op de verwezenlijking van haar doel kan de vereniging alle daden stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks bij haar doel aansluiten.

Duur

Art. 4. De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur, met ingang van heden,

TITEL II. - Leden

Categorieën

Art. 5.-De vereniging telt effectieve leden en toegetreden leden.

Het getal der effectieve leden mag niet minder zijn dan drie. Behoudens wat hierna wordt vermeld in deze statuten genieten de toegetreden leden dezelfde rechten als de effectieve leden.

De vereniging kan bovendien ereleden en andere categorieën van leden tellen.

Effectieve leden

Art. 6. Effectieve leden zijn:

al wie, voorgesteld door ten minste twee effectieve leden, tot die hoedanigheid wordt toegelaten bij beslissing van de raad van bestuur, genomen bij eenvoudige meerderheid der aanwezige en vertegenwoordigde stemmen, mits zij rechts- en handelingsbekwaam zijn en instemmen met deze statuten en de huishoudelijke reglementen.

Toegetreden leden

Art. 7. Ieder persoon, zowel minderjarigen als meerderjarigen, kan zijn lidmaatschap verwerven op eenvoudig verzoek gedaan aan een bestuurder indien hij instemt met deze statuten en de huishoudelijke reglementen en mits aanvaarding door de raad van bestuur, welke soeverein beslist.

Ereleden

Art. 8. De raad van bestuur kan op door hem te bepalen voorwaarden ereleden of andere categorieën van leden tot de vereniging toelaten.

Toetreding, ontslag, uitsluiting

Art. 9. Elk lid kan te allen tijde uit de vereniging treden.

Effectieve leden dienen evenwel hun ontslag een maand vooraf schriftelijk aan de raad van bestuur ter kennis te brengen.

Weigering om de opgelegde bijdragen te betalen wordt als ontslagneming aanzien te rekenen vanaf één maart van het jaar waarin die bijdrage verschuldigd is.

Tot uitsluiting van een effectief of toegetreden lid kan alleen door de algemene vergadering worden beslist met tweederdemeerderheid der aanwezige en vertegenwoordigde stemmen en nadat het lid gehoord is, of althans hiertoe uitgenodigd werd. Opgave van redenen is niet vereist.

De raad van bestuur kan tot de eerstvolgende bijeenkomst van de algemene vergadering de leden schorsen die zich zouden schuldig gemaakt hebben aan zware inbreuken tegen deze statuten, de huishoudelijke reglementen of de wetten der eerbaarheid en welvoeglijkheid.

Art. 10. Een uittredend of uitgesloten lid en de rechthebbenden van een uittredend, uitgesloten of overleden lid hebben geen enkele aanspraak op het vermogen van de vereniging en kunnen nooit teruggave van gestorte bijdragen, van aanbrengsten of andere prestaties vorderen, behoudens wat in deze statuten uitdrukkelijk anders is bepaald.

Het is toegelaten; bij het aanbrengen van goederen of waarden, te bedingen dat het aangebrachte, ingeval de vereniging ophoudt te bestaan, of ingeval een lid van rechtswege of door uitsluiting ophoudt van de vereniging deel uit te maken, geheel of gedeeltelijk kan teruggevorderd worden.

In geen geval kan het uittredende, of uitgesloten lid mededeling of afschrift van rekeningen, verzegeling van de goederen der vereniging of het opmaken van een inventaris vorderen.

Jaarlijkse bijdrage

Art. 11. De jaarlijkse bijdrage verschuldigd door de effectieve en toegetreden leden mag niet hoger zijn dan 125 euro.

De jaarlijkse bijdrage der andere categorieën van leden wordt vastgesteld door de raad van bestuur

De bijdragen zijn opeisbaar vanaf één januari van het jaar waarop zij van toepassing zijn.

TITEL III. - Beheer

Raad van bestuur

Art. 12. De vereniging wordt beheerd door een raad van bestuur bestaande uit ten minste drie effectieve leden. Zij worden benoemd onder de effectieve leden door de algemene vergadering, welke hun mandaat kan herroepen. Hun mandaat duurt minstens vier jaar.

Het eindigt bovendien door overlijden, ontslag, afzetting, of het verlies van lidmaatschap. De bestuurders blijven in functie tot zolang in hun vervanging is voorzien en tot de datum van bekendmaking van de vervanging in het Belgisch Staatsblad.

Benoeming, ontslag en afzetting, alsook elk hernieuwen en ophouden van mandaat van bestuurder worden binnen de maand in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.

De bestuurders kunnen niet worden bezoldigd, zij, zijn herkiesbaar.

Elke bestuurder aangeduid om een tussentijds opengevallen mandaat uit te oefenen is slechts voor de overblijvende duur van dit mandaat benoemd.

De raad van bestuur kiest onder zijn leden: een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Indien meer dan drie bestuurders benoemd werden, kiezen dezen onder elkaar tevens een ondervoorzitter. Indien de voorzitter belet is of in de onmogelijkheid zijn functie of bevoegdheden hem door deze statuten of de huishoudelijke reglementen toegekend uit te oefenen, worden deze uitgeoefend desgevallend door de ondervoorzitter en bij diens ontstentenis of zo deze belet is, door de oudste der benoemde bestuurders

De raad van bestuur zal zich laten bijstaan door een adviesraad, bestaande uit een afgevaardigde van:

de stad Turnhout;

de culturele raad van de stad Turnhout;

de sportraad van de stad Turnhout;

de milieubeschermingraad van de stad Turnhout;

de V.V.V. van de stad Turnhout.

Deze adviesraad heeft een louter informatieve functie en bezit geen stem- of beslissingsrecht. De afgevaardigden van deze raden en verenigingen hoeven geen lid te zijn van de vereniging. De mandataris zal schriftelijk worden medegedeeld aan de voorzitter van de raad van bestuur door de verantwoordelijke van elke groep.

Macht van de raad van bestuur

Art. 13. De raad van bestuur leidt de zaken van de vereniging en vertegenwoordigt deze bij elke gerechtelijke en buitengerechtelijke handeling.

De raad van bestuur heeft macht om alle daden van bestuur en beschikking te stellen in de ruimste zin.

Hij kan onder meer: alle aankopen, verkopen, ruilingen van roerende en onroerende goederen, huur- en verhuurovereenkomsten van welke duur ook, en alle andere overeenkomsten, zelfs minnelijke schikkingen, dadingen en compromissen sluiten, schenkingen en legaten aanvaarden en verwerpen, alle deposito's doen en aanvaarden, gelden beleggen, leningen aangaan en toestaan, hypotheken verlenen en aanvaarden met of zonder beding van uitvoerend beslag, alle indeplaatsstellingen toestaan en aanvaarden, aanvaarden en verzaken aan alle persoonlijke en zakelijke waarborgen en alle zakelijke vorderingsrechten, opheffing of ontslag verlenen, met of zonder betaling, van alle bevoorrechte en hypothecaire inschrijvingen, zelfs ambtshalve genomen, van alle overschrijvingen, bevelen, beslagen, rand meldingen of andere belemmeringen; optreden als eiser of als verweerder, alle vonnissen en arresten uitvoeren of doen uitvoeren, in beroep gaan en zich in verbreking voorzien. Deze opsomming is niet beperkend.

Afgevaardigde-bestuurder

Art. 14. De raad van bestuur kan onder zijn leden of onder de effectieve leden van de vereniging één of meer afgevaardigde bestuurders of directeurs aanduiden die met het dagelijkse bestuur worden belast met gebruik van de maatschappelijke handtekening aan deze opdracht verbonden, en van wie hij de bevoegdheid en de eventuele bezoldiging vaststelt. Deze opdracht zou geheel of een welbepaald deel van het dagelijkse bestuur kunnen omvatten.

Vertegenwoordiging

Art. 15. Voor al de andere akten dan deze waarvoor de raad van bestuur een lasthebber heeft aangesteld of die vallen onder het dagelijkse bestuur, volstaan, opdat de vereniging geldig vertegenwoordigd zou zijn tegenover derden, de gezamenlijke handtekeningen van twee bestuurders zonder dat dezen zich op enige beraadslaging of machtiging tegenover derden moeten beroepen.

De rechtsvorderingen als eiser en als verweerder worden ingesteld of verdedigd in naam van de vereniging door de raad van bestuur op vervolging en benaarstiging van de voorzitter.

Vergaderingen van de raad van bestuur

Art. 16. De raad van bestuur vergadert, naast de vergaderingen voorzien door het huishoudelijk reglement, op bijeenroeping van de voorzitter of van twee beheerders.

De vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter, en bij diens ontstentenis door de oudste der aanwezige bestuurders.

De besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen, echter moeten ten minste de helft van de leden van de raad van bestuur aanwezig zijn. Bij staking van stemmen beslist de voorzitter.

De notulen van de raad worden opgenomen in een register dat wordt bewaard op de zetel van de vereniging. Zij worden ondertekend door de voorzitter en de secretaris of door twee bestuurders. Uittreksels of afschriften worden ondertekend door de voorzitter, de secretaris of door twee bestuurders

TITEL IV. - Algemene vergadering

Samenstelling

Art. 17. De algemene vergadering is samengesteld uit alle effectieve leden. De toegetreden leden, ereleden en andere categorieën van leden mogen de algemene vergadering bijwonen, behoudens tegenovergestelde beslissing van de raad van bestuur, doch zonder stemrecht of recht op tussenkomst.

Macht

Art. 18. De algemene vergadering bezit alle machten die haar uitdrukkelijk zijn toegekend krachtens de wet of deze statuten, en welke niet uitdrukkelijk zijn voorbehouden aan de raad van bestuur.

Art. 19. De effectieve leden worden voor de algemene vergadering bijeengeroepen door de voorzitter of de gezamenlijke bestuurders in functie. Zij moet minstens eenmaal per jaar worden bijeengeroepen in de loop van de maand maart voor het goedkeuren van de rekeningen en begrotingen, van het beleid van de bestuurders en zo nodig voor de benoemingen van de bestuurders

De bestuurders zijn bovendien verplicht de algemene vergadering bijeen te roepen telkens wanneer ten minste één vijfde van de effectieve en/of toegetreden leden daarom verzoeken en dit binnen de maand na het indienen van zulk verzoek bij de raad.

Al de effectieve leden moeten worden opgeroepen ten minste acht dagen vóór de vergadering. Dit geschiedt bij gewone brief met vermelding van de agenda.

In geval van statutenwijziging geschiedt de oproeping bij gewone brief, ten minste veertien dagen vooraf verzonden, met vermelding van de wijzigingen voorkomende op de agenda.

Er is een aanwezigheid en/of vertegenwoordiging van 2/3 van de effectieve leden vereist om geldig te kunnen stemmen Een wijziging kan alleen worden aangenomen met een meerderheid van 2/3 van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden. Wanneer de wijziging echter betrekking heeft op het doel of de doeleinden waarvoor de vereniging is opgericht, kan zij alleen worden aangenomen met een meerderheid van viervijfde van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden.

Ingeval op de eerste vergadering minder dan 2/3 van de effectieve leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kan een tweede vergadering worden bijeengeroepen, die geldig kan beraadslagen en besluiten alsook de wijzigingen aannemen met de meerderheden bedoeld zoals hierboven ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden. De tweede vergadering mag niet binnen 15 dagen volgend op de eerste vergadering gehouden worden.

De vergaderingen gaan door op de plaats die in de oproeping is vermeld. Alleen de effectieve leden moeten worden uitgenodigd.

Art. 20. De vergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur en bij, diens ontstentenis, door de ondervoorzitter of, bij ontstentenis van deze laatste, door de oudste der aanwezige bestuurders. De secretaris is deze van de raad van bestuur en, bij ontstentenis, de bestuurder of effectief lid aangeduid door de voorzitter.

Al de effectieve leden beschikken over één stem. Elk effectief lid kan zich laten vertegenwoordigen door een ander effectief lid mits voorzien van een schriftelijke volmacht. Niemand mag meer dan één lastgever vertegenwoordigen.

De agenda wordt vastgesteld door de raad van bestuur. Over onderwerpen die niet op de agenda voorkomen kan geldig worden gestemd, tenzij over punten waarvoor de wet een bijzondere meerderheid van stemmen voorziet, en deze meerderheid niet zou aanwezig zijn. Elk onderwerp dat schriftelijk wordt voorgedragen door ten minste 1/20 ste van het totaal der effectieve en/of toegetreden leden moet op de agenda worden geplaatst.

Art. 21. Behoudens wanneer de wet of deze statuten anders voorzien, worden de beslissingen genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen, hoe groot het getal der aanwezige of vertegenwoordigde stemmen ook is. Ongeldige of blanco stemmen worden voor niet uitgebracht beschouwd.

Bij staking van stemmen beslist de voorzitter der vergadering. De beslissingen zijn bindend voor alle leden.

De voorzitter bepaalt de wijze waarop de stemmen moeten worden uitgebracht.

Notulen

Art. 22. De notulen der algemene vergaderingen worden opgenomen in een register dat wordt bewaard op de zetel van de vereniging. Zij worden ondertekend door de voorzitter en de secretaris van de vergadering en door de leden die dat wensen. Uittreksels en afschriften worden ondertekend door de voorzitter en de secretaris van de raad van bestuur of door twee bestuurders.

TITEL V. - Rekeningen en begrotingen

Boekjaar

Art. 23. Het boekjaar van de vereniging begint op één januari en eindigt op eenendertig december.

Met het einde van elk boekjaar worden door de raad van bestuur de rekeningen van het verlopen jaar afgesloten en de begroting voor het volgende jaar opgemaakt. Zij worden aan de goedkeuring van de jaarvergadering onderworpen.

Het batig saldo vergroot het vermogen van de vereniging en kan onder geen beding bij wijze van dividenden aan de leden worden uitgekeerd.

De jaarlijkse likwiditeitenrekening wordt door de zorgen van de raad van bestuur neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel van de plaats waar de vereniging is gevestigd.

TITEL VI. - Ontbinding, vereffening Ontbinding

Art. 24. De vereniging wordt in principe niet ontbonden door overlijden of uittreden van een effectief lid.

De vereniging kan worden ontbonden in overeenstemming met artikel 20 van de wet van zevenentwintig juni negentienhonderd eenentwintig, gewijzigd door de wet van 2 mei 2002 art 31 of door een gerechtelijke beslissing.

In geval van vrijwillige ontbinding worden door de algemene vergadering, en bij gebreke daarvan door de rechtbank, één of meer vereffenaars benoemd, hun bevoegdheid bepaald en de wijze van vereffening der schulden en van de tegeldemaking der goederen vastgesteld.

Bestemming activa na ontbinding

Art. 25. In geval van ontbinding' zal het actief, na aanzuivering der schulden, overgedragen worden:

of aan eventuele schenkers of donateurs;

of aan een vereniging met gelijkaardig doel;

of verdeeld worden aan beide voornoemden.

TITEL VII. - Verscheidene

Art. 26. Voor de overige werking van de vereniging, wordt verwezen naar de huishoudelijke reglementen welke bindend zijn voor de leden.

Deze huishoudelijke reglementen zullen opgesteld en eventueel aangepast worden door de zorgen van de raad van bestuur

Art. 27. Voor alles waarin in deze statuten niet uitdrukkelijk werd voorzien, zijn de wet van zevenentwintig juni negentienhonderd eenentwintig, gewijzigd door de wet van 2 mei 2002 en de gebruiken betreffende vereniging van toepassing.

 

© 2019  Dani Bellemans
last update 16/01/2019