stOOmgroep turnhout vzw

contact :
clubhuis tel. +32(0)14 429074
adres : Parklaan 54 bus 4, 2300 Turnhout
spoorweg : Parklaan 54, 2300 Turnhout

  id.nr. 5362/82 ▫▪▪▫ BTW BE422.415.402 ▫▪▪▫ IBAN BE44 3200 7670 5145 BIC BBRUBEBB ▫▪▪▫ e-mail info@stoomgroep.be

Start
Omhoog

Huishoudelijk reglement Stoomgroep Turnhout vzw 

1)  Adres
Stoomgroep Turnhout vzw, Parklaan 54 bus 4, 2300 Turnhout

2)  Doel
De vereniging zal in eerste instantie zorgen voor de uitbating van een miniatuurspoorbaan voor personenvervoer in de spoorbreedtes 5 en 7¼ duim, gelegen op de treintjesweide in het stadspark van Turnhout.
De vereniging zal ook naar buiten kunnen treden door deelname aan gelijkaardige projecten of manifestaties in binnen- en buitenland.
De vereniging heeft tot doel : het aanleggen, onderhouden, verzorgen, uitbreiden, verbeteren en exploiteren van een miniatuurspoorweg voor personenvervoer; het stimuleren van de interesse en de bouw van technische modellen van voertuigen, al dan niet werkend, met gelijk welke manier van aandrijving.

3)  Verantwoordelijkheid

a)   Alle aanwezige leden dragen samen bij voor de goede werking tijdens de rijdagen en behandelen het materiaal en de bezoekers met respect en zorg.

b)   De hoofdverantwoordelijkheid berust bij één van de beheerders.

c)   De hoofdverantwoordelijke duidt per rijdag een station verantwoordelijke en een barverantwoordelijke aan, hetwelk zal aangegeven worden op een dag rooster.

4)  Station verantwoordelijke
In samenwerking met de hoofdverantwoordelijke :

a)   Beslist over het verkeer in het station en op de baan en bepaalt het aantal treinen dat gelijktijdig zal rijden op de omloop.

b)   Controleert of de locomotieven voldoen aan de gestelde voorwaarden.

c)   Laat de treinen en locomotieven toe tot de baan en zorgt ervoor dat er alleen gereden wordt door bevoegde personen of onder toezicht van bevoegde personen.

d)   Bepaalt wie, wanneer met de locomotieven van de club rijdt.

e)   Ziet toe dat de ritten met betalende reizigers voorrang krijgen op de overige ritten.

f)    Houdt toezicht op de kaartjesknippers.

5)  Barverantwoordelijke

a)   Zorgt ervoor dat de voorraad aan vervoerbewijzen, consumptiegoederen en wisselgeld voldoende is voor de rijdag.

b)   Zorgt voor het opmaken van het kasblad bij begin en einde van de rijdag.

c)   Houdt toezicht op de werking van de bar en de tickets verkoop.

6)  Kinderen

a)   Kinderen jonger dan 16, welke lid zijn van de vereniging, dienen bij aanwezigheid in de vereniging steeds vergezeld te zijn van ten minste 1 van beide ouders of een meerderjarige persoon welke zich  verantwoordelijk stelt voor het kind. (vb. familielid).

b)   Niet vergezelde kinderen kunnen niet deelnemen aan de activiteiten van de club. Zij worden beschouwd als bezoeker.

7)  Rijdagen

a)   Elke zaterdag, zondag, feestdag, van 13 tot 18 uur, te beginnen de 1ste zondag van april en eindigend het laatste weekend van september, telkens de weersomstandigheden dit toelaten.

b)   Er kan ook gereden worden op speciale rijdagen, welke vooraf door het bestuur bepaald zullen worden. Vaste speciale rijdagen zijn :

i)     Internationale stoomdagen tijdens het lange Pinksterweekend

ii)   Zomerstoomdagen tijdens het weekend (zaterdag en zondag) na 15 augustus (valt 15 augustus op een vrijdag of een maandag, dan zal dit evenement 3 dagen tellen).

iii)  Gratis ritjes voor scholen op 2 aan te duiden dagen op het einde van de maand juni

c)   Van de leden/medewerkers wordt verwacht dat zij een half uur voor de aanvang van het rijmoment aanwezig zijn om de nodige voorbereidingen te treffen (klaarzetten tafels, stoelen, parasols, uithalen en klaarzetten treinen...) en dat zij op het sluitingsuur ook blijven om alles weer netjes op te bergen.

8)  Rijreglement

a)   Bevoegde machinisten

                     i.    Alle personen ouder dan 16 jaar die door het bestuur van de vereniging werden aangeduid alsook alle personen die toelating hebben van de eigenaar en het bestuur van de vereniging of de toelating krijgen van de hoofdverantwoordelijke.

                    ii.    Machinisten jonger dan 16 jaar dienen steeds vergezeld te worden van een meerderjarig bevoegde machinist en moeten vooraf toestemming krijgen van de hoofdverantwoordelijke.

                   iii.    Rijden met passagiers kan alleen door bevoegde machinisten.
In een afzonderlijke lijst zal opsomming gegeven worden van de bevoegde machinisten (Hoofdmachinist, stoommachinist, motormachinist, aspirant-machinist, juniormachinist)

b)   Toelating tot de spoorbaan

                     i.    De bevoegde machinisten van de vereniging worden steeds tot de baan toegelaten op de daartoe bestemde rijdagen, nadat zij de station verantwoordelijke op de hoogte hebben gebracht.

                    ii.    Niet-leden mogen eveneens gebruik maken van de banen op rijdagen, nadat zij toelating krijgen van de hoofdverantwoordelijke en zich in kennis gesteld hebben van dit huishoudelijke reglement. Zij dienen zich aan het reglement en de signalisatie te onderwerpen.
Wanneer mogen kinderen rijden: (NIET TIJDENS EVENEMENTEN)
   ·
   Minder dan 10 Jaar: Mogen rijden onder begeleiding, zonder passagiers.
   ·
   Vanaf 10 jaar tot 16 jaar: Mogen alleen rijden mits opleiding, zonder passagiers.
   ·
   Vanaf 16 jaar: Mits opleiding en diploma mogen rijden met passagiers.

c)   Lossen en laden in het park
Vanaf 30 minuten voor de aanvang van de eerste rijperiode zullen voertuigen toegelaten worden in het stadspark, teneinde het afladen van rollend materiaal en locomotieven te vergemakkelijken. Zij dienen stapvoets te rijden in het park. Alle voertuigen dienen onmiddellijk na het afladen op een parking buiten het park te worden opgesteld, op straffe van bekeuring door de politie van Turnhout.

d)   Keuring van stoomlocomotieven

                     i.    De locomotieven moeten voorzien zijn van een geldig kwalificatiebewijs van ketelkeuring voor zover deze bewijzen de geldigheidsduur niet hebben overschreden.

                    ii.    Bij gebrek aan kwalificatiebewijs kan de stoomloc onder druk worden gebracht na een voorlopige keuring door de technische leiding van de vereniging. Deze keuring houdt in : inspectie van leidingen en ketel 'op zicht', proefdrukken van de ketel met water op 1½ maal de werkingsdruk, vaststelling dat het stoomtuig is voorzien van 2 veiligheidskleppen die opengaan bij een normale werkingsdruk + 10 % en dat de loc voorzien is van een locomotief- of tenderrem. Een keuringsbewijs van het "Samenwerkingsverband van Stoomgroepen" kan door de Stoomgroep afgeleverd worden. Alle locomotieven en/of tenders moeten minstens voorzien zijn van één afdoende rem.

                   iii.    Voor andere locomotieven (elektrisch, ontploffingsmotor... : na goedkeuring door de verantwoordelijke.

e)   Nutsvoorzieningen
Brandstof en water kunnen bekomen worden via de vereniging. Elektriciteit 240 V, 6A is eveneens beschikbaar alsook luchtdruk via een standaard luchtkoppeling van het type "Orion".
Batterijen van het type "natte loodaccu" mogen enkel geladen worden in de tuinberging en zeker niet in een gesloten ruimte (atelier, remise).

f)    Plaatsing wagons en locomotieven
De treinwagens worden door een aangewezen persoon gerangeerd naar een wachtspoor. De locomotieven worden aan de draaischijf geplaatst.
Het voorbereiden van de locomotief en het op druk brengen moet gebeuren aan de draaischijf.

g)   Rijden met treinen

                     i.    Alvorens het spoorparcours op te rijden moet de machinist dit eerst melden aan de stations verantwoordelijke. Alleen na zijn toelating en op basis van zijn instructies mag de spoorbaan opgereden worden. De machinist rijdt een proefrit over de baan en zal eventueel nadien zijn wagens kunnen koppelen in het station of op de aangewezen plaats.

                    ii.    Wagens worden opgepikt aan de remise (vragen om na de proefrit binnen te komen op spoor 1) en na gebruik daar weer achtergelaten (na afspraak met de stationschef via spoor 1).

                   iii.    Rijden met passagiers heeft voorrang op het rijden zonder passagiers. Het rijden zonder passagiers is toegelaten in zover de dienstregeling dit kan toelaten. Hierover beslist de stationsverantwoordelijke.

                  iv.    Er moet op toegekeken woren dat de reizigers geen voedingswaren gebruiken op de treinen.

                    v.    Het rijden op de baan gebeurt met inachtname van de grootste voorzichtigheid betreffende de passagiers. Let op de passagiers achter u. Hogere snelheden dan 12 km per uur worden niet toegelaten. Op de overwegen, in het station en op plaatsen met bijzondere aandacht is de maximum snelheid 5 km per uur. Voor treinstellen waarvan de wagens ongeremd zijn, dient de maximale snelheid verminderd te worden met 30%, met uitzondering van de minimum snelheid van 5 km/u.

                  vi.    Het rijden dient te gebeuren met inachtneming van de aanwijzingen van de stationsverantwoordelijke en/of seinaanduidingen langs de baan.

                 vii.    De minimum afstand tussen twee treinen bedraagt minstens 30 meter.

h)   Signalisatie
Machinisten dienen zonder uitzondering gevolg te geven aan de lichtseinen langs de baan. Hoofdregels bij het seingeven zijn de volgende:

 • ROOD : doorrijden verboden - stoppen VÓÓR het sein !

 • GROEN : doorrijden toegestaan

 • DUBBEL GEEL : doorrijden toegestaan, volgend sein is een stopsein.

 • De gele driehoeken (punt beneden) geven in zwarte cijfers een snelheidsvermindering in km/u aan.

 • De groenen driehoeken (punt boven) geven in gele cijfers de maximaal toegelaten snelheid aan in km/u.

 • Het blauwe bordje met de witte letters SF (sifler - fluiten) geeft aan waar een geluidssein moet gebruikt worden.

 • Het witte bordje met zwarte cijfers geeft het nummer van het sein aan.

 • Het inkomsein aan het station geeft in het lichtsein tevens het nummer van het inkomende spoor aan. Bij het binnenrijden op spoor 1 is een bijzonder grondsein aangebracht om rangeerbewegingen naar de remise toe te laten.

 • Seinaanduidingen :
   

SEIN_A~1
algemeen seinbeeld

SEIN_R~3

rood sein

SEIN_D~1

dubbel geel sein

SEIN_G~1

groen sein

SEIN_R~1

rangeersein open

SEIN_R~2

rangeersein gesloten

sein_nr.gif

seinnummer

gy.jpg

Volgend sein = snelheidbeperking, begin te remmen

SEIN_V~1

snelheidsaanduiding

SEIN_Z~1
snelheidsaanduiding

sein_sf.gif

siffler - fluiten

grond.jpg

Grondsignaal
wit of rood

i)     Na het rijden
Het trekken van de rooster mag alleen geschieden boven de slakkenput. Wanneer in noodgeval de rooster getrokken wordt op een andere plaats dient zorg te worden gedragen voor de opruiming van as en slakken.

9)  Vervoerbewijzen.

·        Enkele rit: genummerde losse kaartjes € 1

·        5-rittenkaart: genummerde kaart met 5 knipstroken € 4.50

·        10-rittenkaart: genummerde kaart met 10 knipstroken € .00

·        Vrijkaart : speciale kaarten, voorwaarden vooraf bepaald door de raad van bestuur.

·        Vanaf 15 minuten voor het einde van de rijdag zullen geen rittenkaarten meer verkocht worden.

10)      Effectieve leden

                     i.    Alle meerderjarige, toegetreden leden die op regelmatige basis gedurende het ganse jaar zich inzetten voor de activiteiten georganiseerd door de club komen in aanmerking om door ten minste twee effectieve leden voorgedragen te worden als effectief lid.

                    ii.    De beheerraad beslist jaarlijks, conform de bepalingen van de statuten, tijdens de eerste beheerraad van het jaar welke leden, als effectief lid kunnen ingeschreven worden en welke beschouwd zullen worden als toegetreden lid.
 

© 1985-2024  Dani Bellemans
last update 08/07/2024